Befolkning och välfärd

Kalmar län står inför stora utmaningar de närmaste åren. Låga födelsetal, en utflyttning av yngre och en ökad livslängd har resulterat i en befolkningsstruktur som ställer helt nya krav på samhället i form av fler och fler äldre i förhållande till unga.

Detta riskerar att ge arbetskraftsbrist i flera viktiga yrkesgrupper och framtidsbranscher och en minskande andel av befolkningen i arbetsför ålder, följt av minskade skatteintäkter. Men utvecklingen kan också ses som en positiv utmaning som öppnar för nya grupper att komma in på arbetsmarknaden och som kräver en större samverkan och samarbete i regionen.

Vi ser att företagen och industrierna i vår region står inför både generationsskiften och nödvändiga krav i form av mer kunskapsintensiv och forskningsdriven verksamhet. Sammantaget gör detta att en ökad inflyttning av välutbildade, kreativa människor till vår region är en av våra största utmaningar under överskådlig tid. Vi måste också bättre rusta de barn och unga som växer upp i vår region med kunskap, utbildning och kompetens i linje med regionens behov. Vi behöver kunna erbjuda praktik och stöd för entreprenöriella idéer och möjligheter till internationella erfarenheter.

Regionförbundet arbetar med utmaningarna inom en rad olika områden: