Ansökan och budget – handledning

Ansökan om regionala projektmedel till Regionförbundet i Kalmar län ska göras via särskild blankett för ansökan, som finns att ladda ner här på regionförbundets webbplats.

När ni är helt klara med er ansökan om regionala projektmedel skickar ni in den dels digitalt (ansokan@rfkl.se), dels underskriven papperskopia med vanlig post. När ansökan inkommer till regionförbundet skapas ett diarienummer för projektet. Detta diarienummer är projektets unika nummer för både er och Regionförbundet i Kalmar län.

Notera att strukturen i handledningen nedan följer strukturen i ansökningsblanketten.

1. Uppgifter om sökande

Här anges grundläggande information om den sökande. Nedan följer förklaringar på en del av den information som ska anges.

Ange den sökande organisationens juridiska namn och organisationsnummer. Tänk på att endast en juridisk person kan ansöka om regionala projektmedel per projekt. Det kan exempelvis vara kommun, landsting, universitet, ekonomisk förening, ideell förening eller annat. Utbetalningar görs endast till den sökande, som är ekonomiskt ansvarig för projektet.

Sökande ska också stå som innehavare av det plusgiro, bankgiro eller bankkonto som angivits i ansökan. Tänk på att organisationsnumret ska börja på 16 för aktiebolag, kommuner och andra organisationer, och 19 för privatpersoner och firmor.

CFAR-nummer/arbetsställenummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister. Om arbetsställenummer saknas eller inte är känt, kontakta SCB eller sök på www.cfarnrsok.scb.se.

Ange sökandes fullständiga adress, telefonnummer och i förekommande fall webbadress. OBS! Ange även e-postadress till sökande eller till kontaktpersonen hos sökande. Korrespondens kring ansökan kommer huvudsakligen att skickas till denna adress.

Ange vem/vilka som är behöriga firmatecknare för stödmottagaren. Intyg som styrker uppgifterna är obligatorisk bilaga till ansökan.

2. Projektbeskrivning

Fyll i projektbeskrivningens olika avsnitt som presenteras nedan.

Sammanfattad projektbeskrivning

Beskriv projektet kortfattat på enkel svenska i en separat Word- eller textfil. Sammanfattningen ska ge en översiktlig bild av projektets bakgrund, mål och innehåll samt koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Kalmar län. Sammanfattningen ska vara maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg och kan komma att publiceras på Regionförbundet i Kalmar läns webbplats. Det går bra att enbart bifoga sammanfattningen i samband med att ansökan mejlas in (ansokan@rfkl.se).

a) Bakgrund till projektet

Redogör för projektets huvudsakliga utmaning eller problem, vilket eller vilka utvecklingsbehov ni har identifierat. Beskriv på vilket sätt projektet är efterfrågat, av vilka och varför, samt hur projektet är förankrat, både i er egen organisation och hos berörda samverkanspartners. Beskriv också orsakerna till att situationen ser ut som den gör och vilka följder den rådande situationen får om ingen gör något åt det.

Beskriv eventuella erfarenheter från tidigare eller pågående aktiviteter som har koppling till projektet. Beskriv om liknande verksamhet pågår regionalt, nationellt eller, om det är relevant för projektets verksamhet, internationellt och hur ert projekt i sådana fall ska förhålla sig till detta. Finns det några andra genomförda (för)studier, undersökningar, analyser, exempelvis en omvärldsanalys som samlar kunskap om branschen/sektorn, planer och forskning inom området, lagstiftning, konjunkturläge, konkurrensvillkor, osv, eller statistik som styrker behovet av projektet? Om liknande insatser pågår måste ni beskriva hur ert projekt kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan er ska se ut.

Beskriv även utgångsläget för de horisontella perspektiven kring hållbar utveckling (se del 4), som till exempel jämställdhet, inom projektets verksamhetsområde. Vilka utmaningar och möjligheter finns? Är det exempelvis någon skillnad när det gäller kvinnor och mäns förutsättningar och roller?

b) Övergripande mål (syfte)

Beskriv det övergripande målet (5-10 års sikt efter projektavslut) och vilka effekter det förväntas få om det uppnås. Tydliggör på vilket sätt projektet bidrar, antagligen parallellt med andra insatser, projekt och händelser i vår omvärld, till att syftet/det övergripande målet kommer att uppnås. Viktigt att syftet och det övergripande målet kopplas till RUS i Kalmar län.

Redogör även för hur projektet bidrar till ökad jämställdhet inom sitt område/bransch/sektor, exempelvis om det kan bidra till att bryta stereotypa könsroller och mönster och i så fall hur.

c) Projektets mål och resultat

Ett mål beskriver ett tänkt mätbart resultat som ska vara uppnått vid en angiven tidpunkt och till en angiven kostnad. Samtliga projekt ska planera och redovisa projektmål med underliggande delmål. Tänk på att samtliga mål ska vara logiskt sammankopplade och följa en tidsaxel. Måluppfyllelse mäts med indikatorer (se Indikatorer under punkt e)).

Projektmål
Projektmål (även kallat resultatmål) anger huvudinriktningen på projektet och uttrycker vad projektet vill åstadkomma under projektperioden. Använd den formulering av projektets huvudsakliga utmaning eller problem, som angavs i bakgrunden, när ni formulerar projektmålet. Projektmålet beskriver den situation som förväntas råda efter projektavslut om projektet levererar förväntade resultat. Tänk även här på kopplingen till RUS i Kalmar län.

Delmål
Projektets projektmål kan brytas ner i flera delmål, som alla ska vara mätbara. De aktiviteter som genomförs i projektet ska leda till att delmålen nås. Delmålen kan ha olika tidsperspektiv och separata aktivitetsplaner. Aktiviteterna är medel att uppnå målen. Något kanske ska nås efter bara några månader och några efter ett eller två år. Några aktiviteter kan vara viktiga för att uppnå mer än ett av delmålen. Delmålen är viktiga för att följa framstegen i projektet under dess genomförande, som avstämningspunkter på vägen till att uppnå projektmålet.

Delmålen är ofta kopplade till de orsaker som beskrivs som grunden till projektets huvudsakliga utmaning eller problem. Rekommendationen är att använda runt tre till sju delmål och, framför allt, undvika att ha för många. Är det svårt att få ner antalet delmål, exempelvis genom att slå ihop några av dem, kan det vara en indikation på att projektet inte är tillräckligt avgränsat. Det kan då vara klokt att överväga att dela in projektet i flera projekt.
Använd gärna de så kallade SMART-kriterierna som ett stöd när målen formuleras:

 • Specifika – är målen tydliga och väldefinierade, exempelvis förändring av vad och för vem?
 • Mätbara – är målen mätbara, uppföljningsbara och/eller kvantifierbara
 • Accepterade – kan alla parter förstå och vara överens om målen?
 • Realistiska – kan målen uppnås med befintliga resurser, mandat och inom utsatt projekttid?
 • Tidsbegränsade – finns det en tidsram/plan för när målen ska uppnås?

d) Projektets målgrupp

Beskriv projektets målgrupp. Vilka är det som efterfrågar projektet och förväntas ta del av resultaten? Målgruppen kan vid behov delas in i olika nivåer, exempelvis primär och sekundär, beroende på i vilken omfattning de påverkas av/påverkar genomförandet av projektet.

Behöver samverkan med nya målgrupper utvecklas under projekttiden? Tydliggör gärna med vilka det redan finns ett etablerat samarbete och med vilka som samverkan behöver utvecklas under projekttiden. 

Reflektera även över målgruppen utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och motivera exempelvis om representationen kvinnor och män är utanför 40/60 intervallet, samt om ni planerar konkreta insatser för att försöka åtgärda nuvarande situation. För handledning om de horisontella perspektiven och kriterier för hållbar utveckling se del 4.

e) Genomförande (arbetssätt och verksamhetsbeskrivning)

Beskriv kortfattat projektets arbetssätt och den planerade verksamheten. Vilka aktiviteter ska genomföras för att uppnå projektets olika mål? Beskriv även hur projektets verksamhet skiljer sig från ordinarie verksamhet hos projektägaren eller samverkansaktörerna.

Tänk utifrån projektets aktiviteter i huvudaktiviteter och delaktiviteter för att ge en tydlig beskrivning av vilka aktiviteter som hänger samman. Beskriv huvudaktiviteten samt var och en av delaktiviteterna som ingår i respektive huvudaktivitet, förslagsvis kopplat till respektive delmål.

Tänk på att beskriva aktiviteter för kommunikation och spridning av projektets resultat liksom aktiviteter för uppföljning och utvärdering av projektet.

Beskriv även hur de horisontella perspektiven beaktas i planering av projektets aktiviteter och om några konkreta insatser planeras för att stärka projektets bidrag till hållbar utveckling. För handledning om de horisontella perspektiven och kriterier för hållbar utveckling se del 4.

Projektets tids- och aktivitetsplan
Tid- och aktivitetsplan används för att följa och förstå projektplanens struktur och logik. Planen är ett sätt att specificera och tydliggöra det som beskrivs ovan under Genomförande och hur de knyter an till de planerade resurserna i projektets budget.

Ange projektets huvudaktiviteter samt planerat startdatum och slutdatum. Utgå från de huvudaktiviteter som beskrivits ovan. Tänk på att aktiviteterna ska vara kopplade till relevant delmål i punkt c) ovan. För varje aktivitet ska ni ange en uppskattad kostnad som kan kopplas till de resurser ni planerar för projektet under avsnitt Ekonomi nedan.

Indikatorer
Indikatorerna ska beskriva projektets avsedda resultat och avser mäta måluppfyllelsen på projektmålet och delmålen. Uppskattat resultat lämnas för samtliga indikatorer som är relevanta för projektet och redovisas, om aktuellt, uppdelat på kvinnor respektive män. Indikatorn ska mäta resultat som förväntas inom projektperioden. Indikatorerna ska följas upp i samband med respektive lägesrapport och slutrapport.

En indikator kan mäta kvantitet och kvalitet. Det är bra att försöka identifiera i alla fall två till tre indikatorer per delmål och för projektmålet.

För att det ska vara möjligt att jämföra projekt och summera resultatet av samtliga projekt som beviljas stöd har Regionförbundet i Kalmar län definierat indikatorer för regionala projektmedel.

Ta kontakt med Regionförbundet i Kalmar län om du är osäker på vilka indikatorer som gäller för projektet utifrån den lista som tillhandahålls. Det är självklart tillåtet, och välkommet, för projektet att definiera egna indikatorer anpassade till det specifika projektets resultat.

Projektet och aktiviteterna ska bidra till att ekonomisk, social och ekologisk (miljömässig) hållbarhet förbättras. Beskriv översiktligt projektets värden när det gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och hur de relateras till varandra, samt om det finns konflikter dem emellan.

Viktiga områden inom ekonomisk hållbarhet är växande företag samt en ökad internationalisering och förnyelse i länets näringsliv. Viktiga områden inom social hållbarhet är integration, ungas delaktighet, kompetensförsörjning och jämställdhet. Viktiga områden inom ekologisk hållbarhet är projektets påverkan på klimat, vatten, kemikalier och värdefulla landskap.

Indikatorer (kvinnor/män)
De indikatorer som mäter deltagande, människor eller företagande på något sätt ska alltid redovisas uppdelat på kvinnor och män. När det gäller fördelning mellan kvinnor och män som företagare är det företagets ägare i fåmansbolag, och VD eller motsvarande i aktiebolag, som avses.

Kommentar till indikatorerna
Här finns möjlighet att kommentera uppskattat resultat för de angivna indikatorerna.

f) Geografiskt område

Beskriv vilka kommuner och län som medverkar i projektet och varför, förslagsvis kopplat till projektets bakgrund.

g) Projektorganisation

Beskriv kortfattat hur organisationen för att genomföra projektet kommer att se ut. Det är bra om det framgår hur kompetens, ansvar och roller kopplas till projektets genomförande, samt de personella resurserna upptagna i projektets budget. Beskriv även vilka samarbetsparter som ska ingå i projektet och deras roller.

Nedan följer en sammanställning av olika roller som kan finnas i en projektorganisation samt vilket ansvar som ligger på respektive roll, vilket såklart kan se olika ut i olika projekt.
 
Projektägaren är den organisation som beslutar om att starta och avsluta ett projekt och ansvarar för att definiera syfte och mål för projektet, utse eventuell styrgrupp och projektledare. Projektägaren ansvarar även för att avgöra om projektets förväntade resultat har uppnåtts samt ta hand om projektets resultat.

Styrgruppen fattar de avgörande besluten i projektet och bör därmed bestå av personer med beslutsbefogenheter och ett stort intresse för projektets genomförande. Projektägaren kan själv utgöra styrgrupp vid mindre projekt. Projektägaren är vanligtvis ordförande i styrgruppen.

Projektledare är den person som på projektägarens uppdrag tilldelats ansvar och befogenheter för att leda ett projekt och en eventuell projekt-/arbetsgrupp. Projektledaren är ansvarig för att projektets mål uppfylls, det vill säga att leverera de resultat som projektet ska uppnå.  

Projekt-/arbetsgrupp är personer som aktivt och fortlöpande utför arbete i projektet och som rapporterar antingen direkt eller indirekt till projektledaren. Gruppens sammansättning är beroende av det problem som ska lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner sig i.

Referensgrupp är utsedda personer som var för sig eller tillsammans är rådgivande till projektledaren och/eller styrgruppen. Rätt använd är en referensgrupp ett mycket effektivt stöd för projektledaren när projektet ska hålla kursen mot ett mål som inte bara överensstämmer med planerna, utan också intressenternas förväntningar.

h) Projektets koppling till relevanta strategiska dokument

Beskriv hur projektet bidrar till uppfyllelse av olika strategiska målsättningar, särskilt RUS för Kalmar län. Beskriv även hur projektet bidrar till andra relevanta styr- och strategidokument, exempelvis Europa 2020, EU:s strategi för Östersjöregionen, Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020, regionala och kommunala strategier och planer såsom Livsmedelsstrategi för Kalmar län, regionala miljömål och handlingsplan Fossilbränslefri region (NoOil), Regional strategi för den trärelaterade industrin i Småland och Innovationsagenda Kalmar län.

i) Projektets relevans för hållbar utveckling

Beskriv hur projektet genom sina aktiviteter och insatser kan förväntas bidra till att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet förbättras.

Miljömässig hållbarhet
Beskriv hur projektet påverkar områden som klimat, vatten, kemikalier och värdefulla landskap. Vilka mätbara mål finns för ekologisk (miljömässig) hållbar utveckling? Vilka aktiviteter planeras för att uppnå målen?

Social hållbarhet (jämställdhet och mångfald)
Beskriv skillnader mellan kvinnor och män i projektets målgrupp. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet? Vilka aktiviteter planerar för att nå målen?

Regionförbundet i Kalmar län har ett uttalat fokus på jämställdhet i arbetet med regionala projektmedel och uppmanar projekt som söker regionala projektmedel att reflektera särskilt kring hur genomförande av planerade insatser påverkar jämställdheten i samhället och projektets närhet. Det ses som en styrka om konkreta insatser för ökad jämställdhet integreras i projektets genomförande.

Beskriv skillnader mellan utrikes och inrikes födda relaterat till projektets målgrupp. Vilka mätbara mål finns avseende integration? Vilka aktiviteter planeras för att nå målen?

j) Kopplingar till andra projekt/insatser

Beskriv om projektet kommer att samordnas med andra pågående projekt, insatser eller aktiviteter och i så fall på vilket sätt. Knyt gärna an till det ni skriver om i bakgrunden till projektet (i punkt a) ovan).

k) Uppföljning/Utvärdering

Redogör för hur ni planerar projektets uppföljning och hur det bidrar till att ni uppnår projektets mål och resultat.

Beskriv hur projektets verksamhet kommer att följas upp och utvärderas inom och/eller utanför den egna organisationen, exempelvis om ni har en plan för uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering liknar varandra på flera sätt. Uppföljning handlar om vad projektet gör, alltså aktiviteterna och deras utfall. Utvärdering handlar om hur ni genomför projektet och vad aktiviteterna leder till på kort och lång sikt, alltså deras resultat och effekter, till vilken grad projektet når sina mål.

Beskriv om och hur projektet planerar att följa upp påverkan på kriterierna för hållbar utveckling, exempelvis jämställdhet. För handledning om de horisontella perspektiven och kriterier för hållbar utveckling, se del 4.

Beskriv även hur projektets kommunikation kan vara ett sätt att bidra till kunskapsutveckling och lärande utanför den egna projektorganisationen.

Projektet ska kommunicera och informera om verksamheten under projekttiden samt uppnådda resultatet efter projektets slut. Projektet ska även kommunicera att Regionförbundet i Kalmar län har finansierat projektet. Regionförbundet i Kalmar läns logotyp ska alltid finnas på det material som projektet producerar och offentliggör. Logotypen finns för nedladdning på Regionförbundets hemsida.

l) Tillvaratagande av projektets resultat och effekter på lång sikt

Beskriv förväntade resultat och effekter på kort och lång sikt. Med resultat menar vi på vilket sätt och till vilken grad ni har uppnått projektets mål vid projektets slut. Beskriv eventuella övriga resultat utöver de planerade. Med effekter menar vi projektets inverkan på framtida händelser efter projektets slut. Beskriv därför också hur projektet kan bidra till att uppnå det övergripande målet på lång sikt. Redogör även för hur förväntade resultat och effekter på sikt bidrar till ökad tillväxt och regional utveckling enligt RUS för Kalmar län.

Kommer det att finnas någon verksamhet efter projekttiden? Vem ansvarar för att, och vem/vilka kommer att nyttja, resultaten används efter projekttidens slut? Beskriv eventuella planer och finansiering för en framtida verksamhet.

Beskriv även på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar hållbar utveckling. Exempelvis hur tillvaratas projektets jämställdhetsarbete och eventuella positiva effekter i den ordinarie verksamheten, samt vem ansvarar för det? För mer handledning om de horisontella perspektiven och kriterier för hållbar utveckling, se del 4.

Beskriv hur projektets resultat ska spridas mellan samarbetspartners och till intressenter och allmänhet. Beskriv även om någon publik spridningsaktivitet planeras.

3. Ekonomi

Enligt Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 5 § får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigade utgifterna för projektet. Bidraget kan aldrig vara större än projektets faktiska kostnader (projektets nettokostnader), det vill säga summa projekt-kostnader exklusive bidrag i annat än pengar.

3.1 Budget

Ange projektnamn, sökande organisation och projektets start och slutdatum i enlighet med ansökan. Jämför även med avsnitt om Tid- och aktivitetsplan ”Datum för projektstart”, då de ska matcha varandra. Vid behov kan budgetåren korrigeras.

Notera att det är obligatoriskt att till ansökan bifoga en specificerad ifylld budget i Excel, enligt blanketten ”Budget Regionala Projekt”. I de fall när projektet också medfinansieras av EU, regionala fonden (eruf), ska blanketten ”Budget Regionala Projekt MedfinEruf” användas. Observera att vid projekt medfinansierade av EU, regionala fonden (eruf), tillämpas andra kostnadsslag till viss del. Se mer information på http://tillvaxtverket.se eller kontakta Regionförbundet i Kalmar län.

För regionala projekt gäller nedan angivna Kostnadsslag:

 • Personal
 • Köp av tjänst
 • Lokal
 • Investeringa
 • Övriga kostnader
 • Projektintäkter (anges med minustecken)
 • Bidrag i annat än pengar

Personal
Anges i separat flik per person alternativt position i projektet. Avser lönekostnader för personer som är anställda för projektet och som avlönas av den sökande organisationen. Det är endast den tid som personen arbetar i projektet som är stödberättigande. Personal som arbetar varierande eller enstaka timmar i projektet ska redovisa sin arbetade tid. För övrig personal räcker det med bokförd lönekostnad (hel- eller deltid). Ange namn eller befattning på den personal som budgeterats för projektet. Ange aktuell månadslön, lönebikostnader, sysselsättningsgrad samt hur många månader respektive person/befattning beräknas arbeta i projektet.

Köp av tjänst
Avser kostnader för köpta tjänster från extern leverantör där den sökande organisationen inte har arbetsgivaransvar. Konsultkostnader är exempel på kostnader under detta kostnadsslag. Tänk på att Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller ett upphandlingsliknande förfarande kan bli aktuellt för detta kostnadsslag.

Lokal
Omfattar kostnader för lokaler som nyttjas för genomförandet av projektet. Kostnader för lokaler som sökanden själv äger kan vara stödberättigande om det finns en modell för att räkna ut driftskostnaden för den andel som projektet använder. Beräkningsmodellen och underlag som stödjer beräkningen, samt eventuellt hyresavtal för externt hyrda lokaler (om det finns vid ansöknings-tillfället), bör bifogas ansökningshandlingarna.

Investeringar
Omfattar inköp av investeringar och utrustning för stadigvarande bruk. Det som tas upp som en investering bör ha en ekonomisk livslängd på minst tre år.

Övriga kostnade
Omfattar kostnader som inte kan delas upp i de andra kostnadsslagen. Exempel på övriga kostnader kan vara möteskostnader, kontorsmaterial, logi, representation, resor, förbrukningsinventarier etc. Eventuella indirekta kostnader ska budgeteras och redovisas under övriga kostnader och beräkningsunderlag ska bifogas ansöknings-handlingarna. Indirekta kostnader kan vara kostnader för lokaler, el, värme, vatten, telefon, kopiering, IT-tjänster, administrativ personal, mm, som projektet nyttjar i projektägarens organisation.

Projektintäkter
Anges med ett minustecken före belopp. Om ett projekt som finansieras av Regionförbundet i Kalmar län förväntas ge upphov till intäkter ska dessa anges under denna punkt. Exempel på intäkter kan vara biljettintäkter, deltagaravgifter för konferens, uthyrning, försäljningsintäkter etc. Projektintäkter dras direkt från projektets kostnader för att erhålla projektets nettokostnader. Det är projektets nettokostnader som ska täckas av projektets planerade finansiering. Detta beräkningssätt innebär att finansiärernas procentuella andel inte kommer att förändras beroende på utfall av nettokostnad.

Bidrag i annat än pengar (in natura)
Är detsamma som offentlig alternativt privat direktfinansiering. Tänk på att denna typ av kostnad/medfinansiering ska redovisas BÅDE som en kostnad och som medfinansiering i projektets finansieringsplan. Bidrag i annat än pengar avser kostnader/medfinansiering i projektet som inte betalas av den sökande organisationen utan av externa offentliga eller privata organisationer som till exempel statliga organ, kommuner, landsting, självstyrelseorgan, stiftelser, kulturorganisationer och kommunala samverkansorgan. Utgörs normalt sätt av medfinansiering i så kallat eget arbete, det vill säga personal hos medfinansiären som lägger ner tid i projektet.

Eget arbete beräknas utifrån faktisk timlön och nedlagd tid i projektet enligt tidrapport för respektive person. Om timlönekostnaden inte kan styrkas får arbetsinsatsen värderas till högst 300 kronor per timme inklusive samtliga lönebikostnader.

I förekommande fall kan andra kostnader, såsom lokaler som nyttjas av projektet, utgöra bidrag i annat än pengar. Stäm av detta i förväg med Regionförbundet om aktuellt.

3.2 Fleråriga projekt

Om projektperioden omfattar flera år behöver projektägaren, som huvudregel, formellt lämna in en ansökan med uppdaterad budget och aktivitetsplan för ett år i taget, det vill säga för varje år skicka in aktuell ansökan på nytt. Ursprunglig ansökan och budget måste dock alltid avse hela projektperioden. Regionförbundet i Kalmar län bereder projektet som en helhet och fattar ett inriktningsbeslut för hela projektperioden. Beslutet om finansiering avser dock ett år i taget, med hänvisning till Regionförbundet i Kalmar läns årliga anslag från regeringen. Tänk därför på att noga planera er budget för respektive år och i god tid ansöka om medel för nästkommande år, förslagsvis i oktober månad i det år som det senaste beslutet om finansiering avser.

3.3 Finansiering

Finansieringsbudgeten ska balansera mot kostnadsbudgeten.

Ange kontant finansiering (offentlig eller privat) och offentliga bidrag i annat än pengar per medfinansiär och år. Detsamma ska göras för det belopp som ni söker från Regionförbundet i Kalmar län. Finansiering från Regionförbundet i Kalmar län kan högst uppgå till 50 % av projektets totala kostnad.
Notera att summorna Total finansiering per år ska matcha Totala kostnader per år.

3.4 Kostnadsbudget ERUF

För projekt där regionala projektmedel avser medfinansiering av ett ERUF-projekt (EU, regionala fonden) gäller följande kostnadsslag:

 • Egen personal
 • Extern sakkunskap & externa tjänster
 • Resor & logi
 • Investeringar, material & externa lokaler
 • Schablonkostnader
 • Bidrag i annat än pengar

Se http://tillvaxtverket.se för mer information och definitioner av kostnadsslagen. 

3.5 Stödberättigade kostnader

Grundläggande för att kostnader i ett projekt ska vara stödberättigade är att de uppkommit under projekttiden och är nödvändiga för projektets genomförande.

De ska vara betalda, bokförda, styrkta och kostnadseffektiva. Kostnaderna styrks genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur stödmottagarens redovisning.

Oavsett om en stödmottagare omfattas av lagen om offentlig upphandling eller inte ska ett affärsmässigt upphandlingsförfarande tillämpas. Detta innebär att alla inköp av varor eller tjänster ska utsättas för konkurrens.

Vi rekommenderar att vid direktupphandling, som är den vanligaste formen, ta in prisuppgift och dylikt från minst tre leverantörer samt motivera och dokumentera valet av leverantör. Stäm av mot er organisations upphandlingspolicy. Ska omfattande inköp av tjänster göras under projektet kan det vara klokt att upprätta en upphandlingsplan som kan bifogas ansökan. 

4. Bilagor

För att projektansökan ska anses vara komplett och kunna beredas behöver Regionförbundet i Kalmar län ett antal bilagor bifogade till ansökan.

Följande tre bilagor är obligatoriska och ska alltid bifogas ansökan:

 1. Specificerad budget bilaga ”Budget Regionala Projekt MedfinEruf”. Ska tillämpas endast om projektet också inkluderar medfinansiering från EU:s regionala fond, ERUF. I samtliga övriga fall ska specificerad budget bilaga ”Budget Regionala Projekt” tillämpas. Båda nämnda bilagor finns att ladda ner här på regionförbundets webbplats.
 2. Underlag som styrker behörig firmatecknare hos sökande.
 3. Jämställdhetsplan/policy för projektägarens organisation/sökande.

Medfinansieringen ska, som huvudregel, vara ordnad innan beslut om stöd från Regionförbundet i Kalmar län kan fattas. Ange vilka organisationer som deltar med offentlig respektive privat medfinansiering i projektet. Använd i förekommande fall bilaga ”Medfinansieringsintyg” alternativt AU/styrelse-beslut, protokoll eller liknande för att verifiera det. Bilaga ”Medfinansieringsintyg” finns att ladda ner här på regionförbundets webbplats.