Projektfinansiering

Regionförbundet stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Syftet är att på olika sätt stimulera till tillväxt, öka attraktionskraften i länet och finna nya vägar mot framtiden.

Den regionala projektverksamheten ska ligga i linje med de fokusområden som beslutats om i det regionala utvecklingsprogrammet (RUS) och vara förenliga med regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning.

Projektmedel kan beviljas till offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer. I normalfallet kan inte enskilda personer eller företag vara sökande. Enligt gällande förordning (2003/596) kan stöd enbart lämnas till insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i tid ekonomi och arbetsinsats. Bidrag lämnas med en viss procent av projektets totalkostnad, beslut fattas löpande under året.

Ansökan

Ansökan bör lämnas in i god tid före projektet startas. Projektbeskrivning och kostnadsbudget ska bifogas ansökan.

Ansökningar inklusive projektbeskrivning är offentlig handling. Regionförbundets beslut är offentligt och kan inte överklagas. 

Jämställdhetsintegrering

Som en del i arbetet med att integrera jämställdhetsaspekten tydligare i det regionala tillväxtarbetet har regionförbundet sedan slutet av 2013 arbetat med att se över blanketter, ta fram nya rutiner och öka den interna kompetensen hos handläggare av projektstöd. Du som söker regionalt projektstöd hos oss kommer att mötas av några nya frågor i ansökningsblanketten och vi vill gärna att du återkopplar till oss om du har frågor eller synpunkter kopplat till detta.

Redovisning och rekvirering av pengar

Vid del- och slutredovisning ska lämnas en rapport som innehåller en beskrivning av hur projektet utvecklats och redovisning av nedlagda kostnader enligt budget i beslut från regionförbundet. Vad som ska finnas med framgår av anvisningarna till rekvisitionsblanketten, som bifogas vid beslut om stöd.

Alla fakturor ska vara ställda till och betalda av projektägaren inom projekttiden. Vid exempelvis redovisning av kostnader för resor, konferenser, representation och liknande ska syftet anges och deltagarförteckning bifogas.

Slutredovisning ska ske inom två månader efter projektets slut. I samband med slutredovisning ska en särskild slutrapport fyllas i.

Utbetalning

Utbetalning sker normalt i efterskott mot redovisning av kostnader och resultat. Delutbetalning kan ske. Stöd lämnas normalt inte till kostnader som uppkommit innan ansökan lämnats in. Utbetalning av de sista tio procenten av stödet sker när slutrekvisition och slutrapport lämnats in och godkänts.