Sociala fonden Småland & Öarna

Europeiska socialfonden stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Regionförbundets uppgift är bland annat att ge råd och information till projektägare i länet.

Aktuellt om utlysningar, möten m.m. »


Enligt Socialfondsprogrammet för 2014-2020 ska den Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken samt bidra till att man uppnår Europa 2020-strategins målsättningar.

Programmets syfte

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden,
  • underlätta unga kvinnor och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Insatserna gäller både tillämpning av utformade metoder såväl som utveckling av nya metoder och stort fokus ska sättas på utvärdering av insatsernas effekter.

I Sverige genomförs programmet i åtta geografiska områden. Programområdet Småland och öarna utgör ett av dessa och omfattar Kalmar, Kronoberg och Jönköpings läns samt Gotland.  En regional handlingsplan har tagit fram i samverkan mellan berörda fyra län och anpassats till varje områdes behov och möjligheter.

Programmets omfattning

Den regionala handlingsplanen för Sociala fonden för Småland och öarna 2014-2020 omfattar programområde 1 och 2

  • Programområde 1: Kompetensförsörjning
  • Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Insatser i programområde 1 ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

Insatser i programområde 2 ska bidra till att   tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden

Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan samverka och verksamma inom ideell sektor kan få kompetensutveckling.

Horisontella principer

 Följande gemensamma utgångspunkter för programområdena ska genomsyra hela programmet och dess insatser:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder,
  • Hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering
  • Transnationalitet. Fokus på Östersjöområdet prioriteras.

Nationellt Socialfondsprogram 2014-2020

 Det finns också ett nationellt socialfondsprogram samt en nationell handlingsplan med utgångspunkter och prioriteringar för satsningarna med ett nationellt perspektiv, som i huvudsak ändå genomförs på lokalplanet.

Rapport om socialfondsprojekt – kompetens för företag

SKL:s rapport "Socialfondsprojekt– kompetens för företag" innehåller analys och utvärdering av flera hundra näringslivsinriktade projekt samt fakta, kartor.etc.  Du kan också läsa om och inspireras av alla kommun- och regionägda näringslivsinriktade projekt som drivits i Sverige. Rapporten hittar du under "Relaterad information" i högerspalten.