Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170426 Regeringsbeslut - Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi.
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170426 Remiss - förslag till tillägg översiktsplanen för Miljö-och riskfaktorer i Linköpings kommun.
Dnr 2017/229-212
Linköpings kommun
170425 Remiss - förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad
Dnr 2017/224-114
Linköpings kommun


Utgående post

Datum Ärende Till
170427 Protokollsutdrag - Samrådsyttrande Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029
Dnr 2017/172-114
Region Blekinge
170427 Yttrande - Bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun
2017/181-114
Vimmerby kommun
170421 Missiv ansvarsfrihet för 2016, samt årsredovisning, granskningsrapporter och revisionsberättelser.
Dnr 2015/691-102
Kommunerna och landstinget i Kalmar län
170412 Beslut om regionala projektmedel till Regionförbundet i Kalmar län för projektet "SMASH15"
Dnr 2017/184-703
Regionförbundet i Kalmar län
170412 Yttrande-Kungörelse och granskning av vägplan
Dnr2017/158-114
Trafikverket
170412 Yttrande-Samrådsremiss för detaljplan Östra Storskogens industriområde
Dnr 2017/155-212
SBK Oskarshamn
170412 Yttrande-Samråd inför tillståndsansökan angående nedmontering
Dnr 2016/032-404
OKG
170412 Protokollsutdrag - Regional ANDT-strategi för Kalmar län 2017-2021
Dnr 2017/049-143
Länsstyrelsen
170412 Protokollsutdrag - Yttrande-Samråd avgränsning av miljöbedömningen av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
Dnr 2017/153-114
Region Jönköpings län
170412 Protokollsutdrag - Yttrande-Samrådsremiss för ny sydlig infart till Västervik
Dnr 2017/146-114
Västerviks kommun
170412

Protokollsutdrag - Yttrande-En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
Dnr 2017/029-114

Näringsdepartementet