Vårt uppdrag

Det övergripande målet för Regionförbundet är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan

 • utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter
 • samordna insatser för genomförande av strategin
 • besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
 • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
 • följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.

Vi ska också, enligt vår förbundsordning

 • ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
 • ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen
 • ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag
 • verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov
 • ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser
 • ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information  inom förbundets uppgiftsområde
 • ansvara för regional turismverksamhet
 • ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde
 • utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde
 • verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter
 • ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet
 • utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner
 • svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.