Frågor och svar om regionbildningen

Varför bildas Region Kalmar län? 

Region Kalmar län bildas för att ytterligare stärka och utveckla Kalmar län. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet.

Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.

Regionbildningen innebär att beslut om länets utveckling flyttas närmare dig som invånare och direkta val ökar inflytandet över länets utveckling. I dag har landstinget direkta val men inte regionförbundet.

Vad är en regionkommun?

En regionkommun har samma uppgifter som ett landsting men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna – frågor som i vårt län regionförbundet hittills ansvarat för. En regionkommun är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt som ansvarar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Det formella godkännandet för att få bilda region fattas av regering och riksdag, men beslutet att bilda region bygger på initiativ från regionen själv. Landstinget ansöker om regionbildning hos regeringen. Formellt innebär detta att landstinget tar över ansvaret för den regionala utvecklingen i länet enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Varför gör vi detta just nu?

Detta är en förändring som pågår i hela landet. Regioner och landsting behöver hitta olika former av lösningar för att kunna hantera både dagens och framtida utmaningar. I 14 län har landstingen redan bildat region och nu pågår ett arbete i sju län för att bilda region till 2019. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att en regionreform behövs för att ge bättre förutsättningar för en regional utveckling i hela landet, för utveckling inom hälso- och sjukvården och för en tydlig statlig regional närvaro.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Det regionala utvecklingsansvaret ligger idag hos Regionförbundet i Kalmar län och flyttas 2019 till den nya regionkommunen Region Kalmar län.

Detta regleras i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar:

 • utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och att samordna insatser för genomförandet av strategin
 • besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
 • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
 • följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
 • tillväxtarbetet.

 
I det regionala utvecklingsansvaret ingår också att:

 • ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom regionens ansvarsområde
 • ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser
 • bidra till samordning kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
 • verka för att forskning och utveckling samordnas och anpassas efter regionala behov
 • ansvara för regional turismverksamhet
 • ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag
 • svara för den övergripande trafikpolitiken i länet
 • medverka till förskottering av medel till investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen
 • ha möjlighet att bidra till finansiering av verksamheter, marknadsföring och investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen.

Vad innebär regionbildningen för dig som invånare?

I vardagen kommer inte regionbildningen ha så stor betydelse. Däremot stärks demokratin genom att fler frågor med stor betydelse för länets invånare samlas i en organisation med direktvalda politiker. Det betyder att du och alla andra får större möjlighet att påverka den regionala utvecklingen och kan utkräva ansvar från folkvalda politiker.

Vad har egentligen hälso- och sjukvård och regional utveckling med varandra att göra?

Ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är förutsättningar för att attrahera människor till regionen – vilket ger ett bättre skatteunderlag och därmed också bättre möjligheter att finansiera en bra hälso- och sjukvård.

Får länsstyrelsen en annorlunda roll i och med detta?

Nej, länsstyrelsens roll som riksdagens och regeringens filialkontor i länet förändras inte.