Regional utvecklingsstrategi 2030

Nyfiken på den regionala utvecklingsstrategin?

Under hösten kommer ett förslag på regional utvecklingsstrategi (RUS) presenteras. Förslaget skickas ut i mitten av september för förankring och eventuella synpunkter till länets kommuner, Linnéuniversitetet, LRF, Länsstyrelsen i Kalmar län, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Senast den 17 november ska synpunkter inkommit till regionförbundet.

Här kan du ta del av förslaget och den nulägesanalys som arbetats fram under det senaste året.

Regionförbundet har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Under det senaste året har regionförbundet fört dialog med kommunerna och en rad olika intressenter inom offentlig sektor, näringsliv samt det civila samhällets organisationer om länets utmaningar och möjligheter. Med stöd av dessa dialoger och en nulägesanalys har ett förslag på regional utvecklingsstrategi tagits fram. Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regio¬nal tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer.

RUS vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv och det civila samhällets organisationer såsom föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att genomföra RUS. RUS är ett prioriteringsunderlag som definierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional utveckling som bedöms ha störst betydelse för länet fram till 2030.

Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel.

Målbilden är Klimat att växa i. Strategin pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

Ansvaret för RUS kommer gå över till den nya regionkommunen vid dess bildande. Landstinget i Kalmar län kommer att behandla ärendet parallellt och landstinget har medverkat vid framtagandet.