Regional utvecklingsstrategi

2016-2017 arbetar vi med att utveckla Kalmar läns utvecklingsstrategi (RUS). Målet är att strategin ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar här.

På den här sidan kommer du att kunna följa arbetet med att ta fram strategin. Just nu pågår dialogmöten i länets kommuner samt med andra aktörer i länet. Vill du ge inspel till arbetet? Kontakta då vår processledare Anna Carin Pålsson för mer information om hur du kan medverka. Kommande dialogmöten.

Nuvarande utvecklingsstrategi

Under 2010-2011 genomförde regionförbundet dialogmöten i länets samtliga kommuner samt med Landstinget, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. De synpunkter vi fick in vid dialogmötena har, tillsammans med rapporter och utredningar, legat till grund för de insatser, mål och strategier som fram till mars 2012 diskuterats på regionförbundets arbetsutskott och styrelsemöten.

Den uppdaterade utvecklingsstrategin antogs på regionförbundets styrelse den 15 mars 2012.