Regionförbundet i Kalmar län – en samlande kraft för regional utveckling

Vi är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.

Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Vi erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt. Vår roll varierar från att starta projekt, till kontinuerligt deltagande och ett långsiktigt engagemang.

Styrelsen är Regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. 

Regionförbundet har även en primärkommunal nämnd som fungerar som ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. 

AV-Media och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) ingår också i Regionförbundet men som separata resultatenheter. AV-media är länets pedagogiska och tekniska mediaresurs och Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Tillsammans med de övriga regionerna i Småland och Blekinge driver vi också ett representationskontor i Bryssel. Tillsammans med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har vi även ett kontor i Shanghai för att underlätta kontakter och affärer mellan Småland och Kina.