På väg mot en fossilbränslefri region

Kalmar län vill vara en pionjärregion i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås.

De regionala målen och strategierna för detta arbete sammanfattar vi under begreppet "No Oil" som redovisas i rapporten Fossilbränslefri region - nya mål och utmaningar.

 Arbetet med No Oil ska:

  • bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling
  • göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid
  • effektivisera länets energianvändning

Många goda krafter behövs för att nå målen 

 
Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.

Biogas

Biogas kan ersätta bensin och diesel och samtidigt leda till en ny bransch i Kalmar län, med lokal produktion och nya jobb.


Förklaringar

Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftsverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv.

Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras.

Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet.