WaterNets

Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar läns utveckling.

De hot som övergödning och utsläpp av farliga ämnen utgör för Östersjön är väl kända. Lokal och regional kunskap, förmåga och kreativitet har inte utnyttjats i tillräckligt hög grad för att motverka övergödning och utsläpp av farligt avfall. Samarbete och aktiviteter på lokal och regional nivå måste i ökad utsträckning uppmuntras. Nya metoder och innovationer behöver utvecklas både vad gäller styrning och konkreta åtgärder.

”WaterNets” var en förstudie som byggde på det tidigare ”Moment-projektets” positiva resultat när det gäller att utveckla och utnyttja vattenråd ”Water Users Partnership (WUP)” för ett lokalt och regionalt samarbete i kampen mot övergödning och utsläpp av farligt avfall.

Tanken är att genom ett framtida ”WaterNets-projekt” inom Östersjöprogrammet kommer konceptet ”WUP” att kunna spridas i hela Östersjöregionen. Vi hoppas också få projektet definierat som flaggskeppsprojekt i Östersjöstrategin. Viktiga partners i det kommande projektet är lokala och regionala vattenanvändare kring utvalda avrinningsområden (WUP:ar), regionala, nationella och europeiska vattenmyndigheter, pan-baltiska vattensamarbeten på olika nivåer och relevanta akademiska institutioner.

WaterNets var under 2015 finansierat via Östersjöstrategins seed-money-funktion och ansökan om ett framtida tre-årigt projekt blev inte prioriterat i Östersjöprogrammets första utlysning. Just nu undersöks möjligheterna att utveckla projektet och dess partnerskap för att kunna återkomma med en ny ansökan till programmets andra utlysning.