Social barn- och ungdomsvård

Arbetet som är en del i en nationell satsning har ambitionen att skapa en regional infrastruktur och kunskapsplattform inom området för social barnavård.

Satsningen utgår ifrån evidensbaserad praktik och utgör ett förbättringsområde avseende systematisk uppföljning inom social barnavård där barn och unga som är placerade i familjehem eller HVB (Hem för vård eller boende) är ett prioriterat utvecklingsområde.

Detta genomförs i Kalmar län

I länet är huvudfokus en systematisk uppföljning inom socialtjänsten avseende utredning och insatser till barn och unga.

  • Öppna jämförelser
  • Barns och ungas delaktighet
  • Överenskommelser om barns och ungas hälsa och tandvård
  • Familjehemsutbildning
  • Spridning av socialstyrelsens kunskapsmaterial
  • Samordning av BBIC (Barns behov i centrum) i länet

Målgrupp

Barn och unga som socialtjänsten utreder och ger insatser till med särskilt fokus på placerade barn och unga.